Go To Content
:::

Taipei Prison, Agency of Corrections, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

ให้บริการเยี่ยมญาติบนอุปกรณ์มือถือ(提供行動接見之服務_泰文)

 • Publication Date :
 • Last updated:2024-01-31
 • View count:296

ให้บริการเยี่ยมญาติบนอุปกรณ์มือถือ

 1. คำอธิบายเกี่ยวกับการเยี่ยมญาติผ่านมือถือ
  1. เพื่อดำเนินการตามกฎข้อบังคับ โดยคำนึงถึงแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน
   การสื่อสารทางสังคมของผู้คนส่วนใหญ่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องขัง สมาชิกในครอบครัว ญาติสนิท ทนายความผู้แก้ต่าง หรือบุคคลอื่นที่มาเจอกันในสถานการณ์ต่างๆ ทางทัณฑสถานจึงให้บริการเยี่ยมกันผ่านทางออนไลน์ติดต่อกับญาติของผู้ต้องขังได้ทันทีฯลฯ
   โดยสามารถไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่รับโทษอยู่ในที่ห่างไกลได้โดยไม่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน
  2. การนัดเจอนักโทษผ่านมือถือหมายความว่าผู้ขอนัดเจอสามารถนัดเจอผู้ต้องขังได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและลดต้นทุนการเดินทางซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามัคคีในครอบครัวและกระชับสายสัมพันธ์ในครอบครัว
  3. ในการนัดเจอนักโทษผ่านทางออนไลน์ คุณต้องเปิดแอป
   "การนัดเจอนักโทษผ่านมือถือของกรมทัณฑสถาน3.0"บนสมาร์ทโฟนเพื่อดำเนินการนัดเจอ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ค่าบริการข้อมูลที่จากการเชื่อมอินเทอร์เน็ตเป็นภาระของผู้ขอนัดเจอ ทั้งนี้ ควรตรวจสอบว่าสมาร์ทโฟนมีอิเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและการเชื่อมต่อที่มีความเสถียรเพื่อให้ได้คุณภาพการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด
 2. ขั้นตอนการดำเนินการนัดเจอ
  1. มาตรา 73 ข้อ 3 ของกฎหมายการบังคับใช้โทษจำคุก
  2. เรือนจำ ทัณฑสถานใช้อุปกรณ์สื่อสารกับวิธีการนัดเจอกันผ่านมือถือ
 3. ตัวบุคคล เหตุผล เวลาและเอกสารประกอบการสมัครการนัดเจอกันผ่านมือถือ
  ตัวบุคคลที่สมัคร เหตุผลการสมัคร เวลาสมัคร เอกสารที่ควรจัดเตรียม
  สมาชิกในครอบครัวหรือญาติสนิท ไม่สะดวกไปที่หน่วยงานเพื่อนัดเจอ ควรยื่นเอกสารไว้ล่วงหน้าเจ็ดวัน
  ถึงสองวันก่อนวันที่ขอนัดเจอ
  ต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน
  และหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้ต้องขัง
  ทนายความหรือผู้แก้ต่าง ไม่สะดวกไปที่หน่วยงานเพื่อนัดเจอ ควรยื่นเอกสารไว้ล่วงหน้าเจ็ดวัน
  ถึงสองวันก่อนวันที่ขอนัดเจอ
  ควรจัดเตรียมหลักฐานแสดงตัวตนและ
  หลักฐานการนัดหมายที่เกี่ยวข้องที่
  มอบหมายโดยผู้ต้องขังหรือข้อตกลง
  การเจรจาเกี่ยวกับการมอบอำนาจ
  ผู้ขอนัดเจอมีอายุอย่างน้อย 65 ปีหรืออายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สะดวกไปที่หน่วยงานเพื่อนัดเจอ
  แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการติดต่อ
  ควรยื่นเอกสารไว้ล่วงหน้าเจ็ดวัน
  ถึงสองวันก่อนวันที่ขอนัดเจอ
  จำเป็นต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตน
  ผู้ขอนัดเจอถูกสงสัยหรือเป็นโรคตามที่ระบุไว้ในมาตรา 3 วรรค 1 ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อและได้รับ บาดเจ็บสาหัสหรือความพิการทาง ร่างกายและจิตใจตามตาราง แนบท้ายนี้ของมาตรา 2 ข้อ 1 ของมาตรการยกเว้น สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านการบาดเจ็บและเป็นโรค ไม่สะดวกไปที่หน่วยงานเพื่อนัดเจอ
  แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการติดต่อ
  ควรยื่นเอกสารไว้ล่วงหน้าเจ็ดวัน
  ถึงสองวันก่อนวันที่ขอนัดเจอ
  ควรจัดเตรียมเอกสารประจำตัวและ
  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยหรือ
  ผู้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อการบาดเจ็บสาหัส
  หรือผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ
  ผู้ขอนัดเจอหรือทรัพย์สินของผู้นัดเจอ
  ประสบภัยพิบัติอันเกิดจากภัยพิบัติ
  ตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1 มาตรา 2
  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันอัคคีภัย
  ไม่สะดวกไปที่หน่วยงานเพื่อนัดเจอ
  แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการติดต่อ
  ควรยื่นเอกสารไว้ล่วงหน้าเจ็ดวัน
  ถึงสองวันก่อนวันที่ขอนัดเจอ
  ควรจัดเตรียมเอกสารระบุตัวตนและ
  เอกสารนี้ต้องเพียงพอต่อการพิสูจน์
  ภัยพิบัติ
  ผู้ขอนัดเจอเนื่องจากสมาชิกใน
  ครอบครัวหรือญาติสนิทของ
  ผู้ต้องขังเสียชีวิตหรือเจอสถานการณ์ที่คุกคามชีวิต
  ไม่สะดวกไปที่หน่วยงานเพื่อนัดเจอ
  แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการติดต่อ
  ควรส่งเอกสารสมัครภายใน
  หนึ่งเดือนหลังจากสมาชิกใน
  ครอบครัวหรือญาติสนิทของ
  ผู้ต้องขังเสียชีวิตหรือภายใน
  เจ็ดวันหลังจากเกิดสถานการณ์ที่
  คุกคามชีวิต
  ควรจัดเตรียมเอกสารประจำตัวและ
  เอกสารที่พิสูจน์ว่าสมาชิกในครอบครัว
  หรือญาติสนิทของผู้ต้องขังเสียชีวิต
  หรือป่วยหนักภายในเจ็ดวันที่ผ่านมา
  ผู้ขอนัดเจอคือเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุลของประเทศหรือประจำ
  ภูมิภาคหรือบุคคลที่สามารถเป็น
  ตัวแทนของประเทศหรือภูมิภาคนั้นของผู้ต้องขัง
  ไม่สะดวกไปที่หน่วยงานเพื่อนัดเจอ
  แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการติดต่อ
  ควรยื่นเอกสารไว้ล่วงหน้าเจ็ดวัน
  ถึงสองวันก่อนวันที่ขอนัดเจอ
  ควรจัดเตรียมเอกสารแสดงตัวตนและ
  เอกสารพิสูจน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. จำกัดจำนวนครั้งของการนัดเจอผ่านมือถือ
  1. ผู้ต้องขังสามารถนัดเจอโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารได้เดือนละ 2 ครั้ง (โปรดลงทะเบียนการนัดเจอครั้งที่สองหลังจากการนัดเจอครั้งแรกเสร็จ) จำนวนครั้งของการนัดเจอผ่านมือถือจะนับรวมกันกับจำนวนครั้งของการนัดเจอทางไกลและนัดเจอผ่านทางโทรศัพท์จะนับรวมกัน อย่างไรก็ตามเมื่อหน่วยงานเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากสถานที่ อุปกรณ์หรือสถานการณ์อื่นๆ หน่วยงานอาจทำการปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลบออกจำนวนครั้ง
  2. ผู้ที่ได้รับการจัดการตามมาตรา 4 วรรค 1, วรรค 4, วรรค 5, มาตรา 7 วรรค 2 วรรค 3 ข้อ 3 - ข้อ 6 ของมาตรการในการจัดการ การใช้อุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำและสถานกักกันจะไม่ร่วมอยู่ในจำนวนครั้งในข้อก่อนหน้านี้
 5. เวลาการนัดเจอผ่านมือถือ
  ในแต่ละขั้น เวลาจะถูกสงวนไว้สำหรับการตรวจสอบเอกสารและการสอบเทียบอุปกรณ์ และเวลาการนัดเจอคือ 20-25 นาทีในแต่ละครั้ง
 6. เวลาดำเนินการนัดเจอผ่านมือถือ
  ตาม "ปฏิทินสากลของสำนักงานบริหารราชการแผ่นดินของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)" ที่ประกาศโดยสำนักงานบริหารงานบุคคล และการบริการทั่วไปของสถาบันการปกครอง ในวันทำการ 9:00 น. ถึง 11:30 น. ตอนเช้าและ 14:00 น. ถึง 16:30 น. ในขั้นตอนละ 30 นาที รวมมี 10 ขั้น ระยะเวลาในการนัดหมายตั้งแต่ 00:00 น.ของวันที่เจ็ดก่อนวันนัดเจอจนถึง 15:00 น. ของวันที่ 2 ก่อนวันนัด
  อย่างไรก็ตาม หากกำหนดเวลาตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดอื่นๆ กำหนดเวลาจะเป็นวันทำการก่อนวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 7. วิธีการสมัครการนัดเจอผ่านมือถือ:(ต้องจองการสมัครนัดเจอทางมือถือทั้งหมดทางออนไลน์)
  1. เสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชี
   โปรดไปที่ "พอร์ทัลบริการอำนวยความสะดวกของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม https://service.mjac.moj.gov.tw” ทำการลงทะเบียน (ระบบรองรับ Google Chrome) เข้าสู่พอร์ทัลบริการอำนวยความสะดวก ป้อนกล่องจดหมายส่วนบุคคลของคุณ คลิกลงทะเบียน
   จากนั้นกรอก "ยอมรับคำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล" "กรอกข้อมูลการลงทะเบียน" และ "ส่งใบสมัครลงทะเบียน" ตามลำดับ ระบบจะส่งอีเมลยืนยัน และเมื่อ "คลิกที่ลิงก์" ก็จะเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชีทันที
   จากนั้น ป้อนกล่องจดหมายส่วนบุคคลและรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าสู่พอร์ทัลบริการอำนวยความสะดวก
  2. การเปิดสิทธิ์โดยการเข้าถึงรายการบริการนัดเจอ
   ใน "บัญชีและบริการ" ให้คลิก "ใบสมัครใช้รายการบริการนัดเจอ" และทำตามขั้นตอนการเปิดใช้งานการอนุญาต "การนัดเจอผ่านมือถือ"
   ขั้นตอนการเปิดใช้งานการอนุญาตของรายการบริการนัดเจอผ่านมือถือมีดังนี้ :
   1. ใน "ใบสมัครรายการบริการ" ให้เลือก "กรมราชทัณฑ์” (เรือนจำไทเป) ป้อน "รหัสของผู้ต้องขัง" ให้คลิก "ค้นหา" (ยืนยันชื่อผู้ต้องขัง) และเลือก "ความสัมพันธ์กับผู้ต้องขัง"
   2. อิงตามสิทธิ์ที่ต้องเปิดใช้งานเพื่อเลือกใช้เนื้อหาของรายการบริการ โปรดเลือก "การนัดเจอผ่านมือถือ"
   3. อัปโหลด "เอกสารประจำตัว" "ใบรับรองความสัมพันธ์" และ "รูปถ่ายเห็นหน้าผากที่ชัดเจน"
    "เอกสารประจำตัว" – ด้านหน้าและด้านหลังของบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอนัดเจอ
    “ใบรับรองความสัมพันธ์” – เอกสารที่เพียงพอในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้ต้องขังหรือเอกสารพิสูจน์อื่นๆ ที่จำเป็น
    (เช่น สำเนาทะเบียนบ้านโดยละเอียด หนังสือมอบอำนาจทนายความ ฯลฯ)
    "รูปถ่ายเห็นหน้าผากที่ชัดเจน" – รูปถ่ายเห็นหน้าผากที่ชัดเจนล่าสุดของผู้ขอนัดเจอ
  3. หลังจากอัปโหลดเอกสารพิสูจน์ตามลำดับ ให้คลิก "ยืนยัน"
   เพื่อส่งเอกสารพิสูจน์ไป รอผลการตรวจสอบการอนุญาตรายการบริการการนัดเจอผ่านมือถือและสังเกตว่าอีเมลได้รับการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบของ "การเปิดใช้งานการอนุญาต" หรือไม่ (หรือการแจ้งไม่ได้ผ่าน)
  4. นัดหมายเวลาการนัดเจอออนไลน์
   หลังจากที่คุณลงทะเบียนและเปิดใช้งานการอนุญาตรายการบริการจองเวลานัดเจอผ่านมือถือเรียบร้อยแล้ว โปรดคลิก "การนัดหมายการนัดเจอ" ใน "การจองการนัดหมายการนัดเจอออนไลน์" และเลือก "ประเภทการนัดเจอ" (การนัดเจอผ่านมือถือ) "วัตถุประสงค์และเหตุผลในการนัดเจอ" และ "ผู้นัดเจออื่นๆ" ตามลำดับ "ช่วงเวลานัดหมาย" (เลือกวันที่และช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย)
   ยืนยันข้อมูลการนัดหมายแล้วคลิก "ยืนยัน"
   เสร็จสิ้นการสมัครการนัดเจอผ่านมือถือและรอการตรวจสอบ
  5. รอการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบ
   หลังจากการจองการนัดหมายการนัดเจอผ่านมือถือเรียบร้อย คุณต้องตรวจสอบว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลของคุณหรือยัง หรือดูความคืบหน้าของการตรวจสอบได้ที่ “ค้นหาการนัดหมายการนัดเจอออนไลน์” บนพอร์ทัลบริการอำนวยความสะดวก
  6. รับข้อความหนึ่งวันก่อนวันนัดเจอและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการนัดเจอผ่านมือถือ 3.0 จะได้
   หลังจากใบสมัครการนัดเจอผ่านมือถือได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานแล้ว ระบบจะส่งข้อความลิงก์ (SMS/E-mail) แจ้งหลัง 16:00 น. ของวันก่อนวันนัดเจอ
   ผู้ขอนัดเจอเปิดลิงก์ URL ในข้อความตาม "เวลาที่กำหนด" เพื่อเชื่อมต่อ หากไม่ได้เลือกลิงก์ในช่วงนัดหมายก็จะไม่มีผลใดๆ
   (ก่อนเริ่มนัดเจอ ผู้ขอนัดเจอโปรดแสดงเอกสารพิสูจน์ของตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

หมายเหตุ:

 1. ก่อนใช้การเชื่อมต่อการนัดเจอผ่านมือถือ โทรศัพท์มือถือจะต้องดาวน์โหลดแอป "การนัดเจอผ่านมือถือของของกรมทัณฑสถาน 3.0"
 2. หัวหน้างานไม่สามารถลงทะเบียนบริการการนัดเจอผ่านมือถือหรือทำแทนได้ โปรดอ่านคำแนะนำบนเว็บไซต์ของพอร์ทัลบริการอำนวยความสะดวกเพื่อลงทะเบียนและสมัคร
Go Top